Suomen Ateenan-instituutin toimintaa ylläpitää ja tukee yksityinen säätiö. Instituutin ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka 12-henkiseen jäsenistöön kuuluu tutkijoiden lisäksi yritysjohtajia sekä kulttuurielämän ja hallinnon edustajia. Säätiön asiamies toimii myös hallituksen sihteerinä.

Säätiön hallitus

Hallitus

prof. Mika Kajava (puheenjohtaja)

kansleri Thomas Wilhelmsson

prof. Marcus Castrén

FT Paula Havaste

dos. Jorma Kaimio

VTT Sixten Korkman

OTT Matti Kunnas

dos. Leena Pietilä-Castrén

viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen

dos. Renja Suominen-Kokkonen

apul.prof. Marja Vierros

toimittaja Jari Niemelä

 

 

Säätiön asiamiehen sijaisena toimii FL Tiina Purola

Yhteystiedot

Suomen Ateenan-instituutin säätiö
Asiamies Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
puh: +358 50 434 5523
saatio@finninstitute.gr
ateena.asiamies@gmail.com

Suomen Ateenan-instituutin säätiön säännöt

Suomen Ateenan-instituutin säätiön säännöt


Säätiön nimi on Suomen Ateenan-instituutin säätiö. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen för Finlands Athen- institut. Säätiön kotipaikka on Helsinki.


Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä Kreikkaan liittyvää tutkimusta sekä taiteita. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla ja ylläpitämällä Suomen Ateenan-instituuttia näin edistäen Kreikassa suoritettavaa tieteellistä ja taiteellista työtä.


Säätiön omaisuutena on sadankahdenkymmenentuhannen (120 000) markan peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutettiin, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen on vastaanottanut ja vastedes vastaanottaa. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön rahavarat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.


Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu kaksitoista kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenten erovuorot arvotaan siten, että kunakin vuonna on erovuorossa neljä jäsentä. Hallitus valitsee uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen yhteensä enintään 12 vuotta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos siinä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään viisi jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen sihteeri, aina kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämällä tavalla se tai ne säätiön toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää.


Säätiön hallitus valitsee instituutin johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat.


Asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan hallitus on oikeutettu asettamaan valvontansa alaisena toimivia valiokuntia.


Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.


Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.

10 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus ja valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies. Säätiön tilintarkastajaksi valitaan vuosittain yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka molemmat ovat KHT.
11 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava ennen maaliskuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on sitten kahden viikon kuluessa jätettävä hallitukselle kirjallinen lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toimintakertomuksesta ja tilintarkastajien lausunnosta.

12 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään 30 päivää. Tullakseen hyväksytyiksi on ehdotuksen saatava kummassakin kokouksessa ainakin 3/4 annetuista äänistä.

Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §
Siinä tapauksessa, että säätiö lakkautetaan, on sen omaisuus luovutettava hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitushistoria

Säätiön hallitus 1983–

Puheenjohtajat

1983–1995          Nils Oker-Blom
1995–2003          Lauri Saxén
2003–2012          Ilkka Niiniluoto
2013–                   Mika Kajava

 

Varapuheenjohtajat

1983–1995          Maarit Kaimio
1995–2000          Gustaf Serlachius
2000–2008          Jaakko Frösén
2008–2009          Eva-Christina Mäkeläinen
2009–2012          Mika Kajava
2013–                   Erkki Huittinen

 

Asiamiehet ja sihteerit

1.6.1983–10.9.1984       Paavo Hohti
kesällä 1984                    Robert Luther
10.9.1984–10.2.1987     Christoffer Ericsson
10.9.1984–15.2.1985     Ilari Nummi
16.2.1985–31.12.1996   Antti Arjava
1.1.1997–31.12.2004     Harri Markkula
1.1.2005–                         Manna Satama

Hallituksen jäsenet

1983–1988          Christoffer Ericsson
1983–1995          Maarit Kaimio
1983–1994          Kerkko Keinonen
1983–1995          Henrik Lilius
1983–1986          Eva-Christina Mäkeläinen
1983–1987          Jaakko Numminen
1983–1996          Göran Schildt
1983–1996          Patricia Seppälä
1983–1996          Yrjö Blomstedt
1986–1992          Nils Oker-Blom
1987–1997          Hilkka Hämäläinen
1988–2000          Heikki Toikka
1989–1995          Paavo Castrén
1989–2000          Pekka Herlin
1989–2000          Gustaf Serlachius
1992–2004          Päiviö Tommila
1994–2004          Lauri Saxén
1994–2008          Jaakko Frösén
1995–2004          Paavo Hohti
1995–2001          Raija Sollamo
1994–2008          Pirkko Koski
1996–2008          Ilkka Oramo
1996–1999          Veli Sundbäck
1994–2006          Heidi Kuusi
1999–2004          Erik Forsman
2000–2009          Eva-Christina Mäkeläinen
2000–2006          Hanna Nurminen
2000–2011          Juhani Saarela
2001–2012          Ilkka Niiniluoto
2006–2012          Ilkka Herlin
2005–2014          Rafaela Seppälä
2004–2016          Gustav Björkstrand
2005–2016          Fredrik Sunde
2005–2016         Tuva Korsström
2006–2018         Tom Christides
2009–2018         Erkki Huittinen
2007– Mika Kajava
2008– Marcus Castrén
2008– Leena Pietilä-Castrén
2013– Sixten Korkman
2013– Matti Kunnas
2013– Renja Suominen-Kokkonen
2015– Jorma Kaimio
2016– Thomas Wilhelmsson
2017– Paula Havaste
2017– Arja Suominen
2018– Marja Vierros
2018– Jari Niemelä

Suomen Ateenan-instituutin säätiön tukijat

Instituutin tukijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukijat 2017

 

Simone Alopaeus-Aminoff

Bang & Bonsomer Group Ab

Georg Borgström

Cognilex Oy

Marina Donner

Georg Ehrnrooth

Fredrik Fazer

Robert Gylling

Christel ja Erik Hartwall

Hannele Helkama-Rågård

Magnus von Knorring

Karin Salovaara-Pentti

Riddarhuset (von Frenckells fond)

Ann von Rettig

Kim von Walzel

 

 

Tukijat 1983 –