Hallitus | Säännöt | Toimintakertomukset | Hallitushistoria | TukijatSuomen Ateenan-instituutin toimintaa ylläpitää ja tukee yksityinen säätiö. Instituutin ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka 12-henkiseen jäsenistöön kuuluu tutkijoiden lisäksi yritysjohtajia sekä kulttuurielämän ja hallinnon edustajia. Säätiön asiamies toimii myös hallituksen sihteerinä.HALLITUS

Renja Suominen-Kokkonen (puheenjohtaja)

Antti Arjava (varapuheenjohtaja)

Jorma Kaimio

Ismo Dunderberg

Pirjo Hamari

Paula Havaste

Sixten Korkman

Matti Kunnas

Jari Niemelä

Arja Suominen

Marja Vierros

Thomas Wilhelmsson

Säätiön asiamiehenä toimii Tiina Purola

Yhteystiedot

Suomen Ateenan-instituutin säätiö
Asiamies Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
puh: +358 50 434 5523
saatio@finninstitute.gr / saatioateena@gmail.com
ateena.asiamies@gmail.comSUOMEN ATEENAN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §
Säätiön nimi on Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen för Finlands Athen-institut sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä Kreikkaan liittyvää tutkimusta sekä taiteita. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla ja ylläpitämällä Suomen Ateenan-instituuttia näin edistäen Kreikassa suoritettavaa tieteellistä ja taiteellista työtä.

3 §
Säätiön omaisuutena on sadankahdenkymmenentuhannen (120 000) markan peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutettiin, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen on vastaanottanut ja vastedes vastaanottaa. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön rahavarat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

4 §
Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu kaksitoista kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallitus valitsee uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen yhteensä enintään 12 vuotta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallitus voi valita säätiölle asiamiehen, muita tarvittavia toimihenkilöitä tai toimitusjohtajan sekä tämän sijaisen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Läsnäolevien joukossa on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Jos äänet menevät tasan, vaalit ratkaistaan arvalla. Jos äänet menevät tasan muissa asioissa kuin vaaleissa, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

5 §
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä, tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö.

6 §
Säätiön hallitus valitsee instituutin johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat.

7 §
Asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi asettaa valvontansa alaisena toimivia valiokuntia.

8 §
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

9 §
Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.

10 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus ja valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies. Säätiön tilintarkastajaksi valitaan vuosittain yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka molemmat ovat KHT.

11 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava ennen maaliskuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on sitten kahden viikon kuluessa jätettävä hallitukselle kirjallinen lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Vuosiselvitys on tehtävä patentti- ja rekisterihallitukselle sen määräämällä tavalla. 

12 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään 30 päivää. Tullakseen hyväksytyiksi on ehdotuksen saatava kummassakin kokouksessa ainakin 3/4 annetuista äänistä.

Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §
Siinä tapauksessa, että säätiö lakkautetaan, on sen omaisuus luovutettava hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.TOIMINTAKERTOMUKSET

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2022HALLITUSHISTORIA

Puheenjohtajat

Varapuheenjohtajat

1983–1995          Nils Oker-Blom
1995–2003          Lauri Saxén
2003–2012          Ilkka Niiniluoto
2013–2018          Mika Kajava
2018–                   Renja Suominen-Kokkonen

1983–1995          Maarit Kaimio
1995–2000          Gustaf Serlachius
2000–2008         Jaakko Frösén
2008–2009         Eva-Christina Mäkeläinen
2009–2012          Mika Kajava
2013–2017          Erkki Huittinen
2018–2021         Jorma Kaimio
2021–                  Antti Arjava

Asiamiehet ja sihteerit

1.6.1983–10.9.1984       Paavo Hohti
kesällä 1984                    Robert Luther
10.9.1984–10.2.1987     Christoffer Ericsson
10.9.1984–15.2.1985     Ilari Nummi
16.2.1985–31.12.1996   Antti Arjava
1.1.1997–31.12.2004     Harri Markkula
1.1.2005–28.2.2021      Manna Satama
1.2.2018–31.12.2019     Tiina Purola (viransijaisena)
1.3.2021–                        Tiina Purola

Hallituksen jäsenet

1983–1988          Christoffer Ericsson
1983–1995          Maarit Kaimio
1983–1994          Kerkko Keinonen
1983–1995          Henrik Lilius
1983–1986          Eva-Christina Mäkeläinen
1983–1987          Jaakko Numminen
1983–1996          Göran Schildt
1983–1996          Patricia Seppälä
1983–1996          Yrjö Blomstedt
1986–1992          Nils Oker-Blom
1987–1997          Hilkka Hämäläinen
1988–2000          Heikki Toikka
1989–1995          Paavo Castrén
1989–2000          Pekka Herlin
1989–2000          Gustaf Serlachius
1992–2004          Päiviö Tommila
1994–2004          Lauri Saxén
1994–2008          Jaakko Frösén
1995–2004          Paavo Hohti
1995–2001          Raija Sollamo
1994–2008          Pirkko Koski
1996–2008          Ilkka Oramo
1996–1999          Veli Sundbäck
1994–2006          Heidi Kuusi
1999–2004          Erik Forsman
2000–2009          Eva-Christina Mäkeläinen

2000–2006          Hanna Nurminen
2000–2011          Juhani Saarela
2001–2012          Ilkka Niiniluoto
2006–2012          Ilkka Herlin
2005–2014          Rafaela Seppälä
2004–2016          Gustav Björkstrand
2005–2016          Fredrik Sunde
2005–2016          Tuva Korsström
2006–2017          Tom Christides
2009–2017          Erkki Huittinen
2007–2018          Mika Kajava
2008–2019          Marcus Castrén
2008–2019          Leena Pietilä-Castrén
2012–                   Sixten Korkman
2012–                   Matti Kunnas
2013–                   Renja Suominen-Kokkonen
2015–                   Jorma Kaimio
2016–                   Thomas Wilhelmsson
2017–                   Paula Havaste
2017–                   Arja Suominen
2018–                   Marja Vierros
2018–                   Jari Niemelä
2019–                   Antti Arjava
2020–                  Ismo Dundenberg
2020–                  Pirjo HamariSUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TUKIJAT

TUKIJAT 2022

Krister Ahlström

Arthur Aminoff

Martin Aminoff

Karl-Johan Hertell, Bang&Bonsomer Group Ab

Livia Hertell

Peter ja Susan Berner

Georg Borgström

Georg Ehrnrooth

Fredrik Fazer

Nora Granberg

Carola Grönhagen-Riska

Erik Hartwall, Hartwall Invest

Magnus von Knorring

Riddarhuset, von Frenckells fond

PDF: Instituutin tukijat ja lahjoittajat 1983 –