Laatimispäivämäärä: 24.3.2021

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr.

Y-tunnus: 1481248-0

Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki

Suomen Ateenan-instituutti

2. Yhteyshenkilö rekister koskevissa asioissa

Asiamies Tiina Purola

saatio@finninstitute.gr

3. Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri. Rekisteri sijaitsee kontaktihallintajärjestelmä Gruppo:n palvelimilla.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli rekisterin käyttötarkoitukset sekä oikeusperuste

Suomen Ateenan-instituutin ja Suomen Ateenan-instituutin säätiön toiminnasta ja tapahtumista informoimista varten, sidosryhmien kanssa yhteydenpitoa varten.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste em. rekisterissä on oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään instituutin ja säätiön toiminnan mahdollistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, organisaatio, sähköpostiosoite, joissakin tapauksissa myös postiosoite ja puhelinnumero, lisäksi mahdollinen yhteydenottokielto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Halukkaat voivat tilata instituutin ja säätiön tiedotteita. Instituutti ja säätiö myös lisäävät itse rekisteriin henkilöitä toimintansa piiriin kuuluvista sidosryhmistä, joita ne haluavat informoida tapahtumista tai toiminnasta. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, lehdistä tai esimerkiksi seminaareissa ja muissa tapaamisissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Suomen Ateenan-instituutin ja sitä hallinnoivan säätiön henkilökunnan ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteriin on nimetyillä henkilöillä, ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi osoittaa tarkastupyynnön instituutin rekisteriyhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Tiedonkorjauspyyntö tehdään instituutin ja sitä hallinnoivan säätiön rekisteriyhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoitetaan mahdollisesta viivästymisen syystä.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää suostumusta.