| KONSTUTÖVARE| FORSKARE | ANSÖKANTelepART-RÖRLIGHETSANSLAG TILL KONSTUTÖVARE OCH FORSKARE

Finlands kultur- och vetenskapsinstituts rörlighetsprogram TelepART, som funnits sedan år 2016, omfattar från och med år 2020 också forskare. Programmet syftar till att underlätta för finländska konstnärer och forskare att framträda i internationella sammanhang och koordineras av tio kultur- och vetenskapsinstitut i sammantaget 48 länder. Programmet finansieras av Jenny och Antti Vihuris stiftelse i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet. Anslag kan sökas fortlöpande.

TelepART kom till som reaktion på Finlands Benelux-instituts undersökning av vilka hinder som fanns för finländska konstnärer att framträda i Benelux-länder. Av undersökningen framgick att evenemangsarrangörerna där ansåg att den största svårigheten var att täcka kostnader för artisternas resor och logi. Finlands geografiska avlägsenhet var med andra ord ett avgörande hinder för finländska konstutövares möjligheter att få uppdrag utomlands. TelepART har under sina fyra verksamhetsår effektivt bidragit till att underlätta finländska konstutövares och forskares karriärutveckling och internationella nätverkande. Av institutens uppföljning framgår att bidragen genom TelepART-programmet har fyrfaldigat såväl finländska konstutövares arbetstillfällen i målregionerna som deras arvoden.

“TelepART är möjligen Finlands kvickaste anslag. Det nätbaserade ansökningsförfarandet är fortlöpande, och bidragsbeslut meddelas alltid sökanden inom två veckor. Detta gör det möjligt att nappa på arbetstillfällen utomlands som ofta utlyses på kort varsel.”

Emilie Gardberg, Finlands London-institut


TelepART FÖR KONSTUTÖVARE

Ett telepART anslag som beviljas av Finlands institut i Athen syftar till att underlätta för konstutövare att få internationell synlighet, samt att skapa kontaktytor mellan grekiska och finländska konstnärer. Anslaget kan täcka kostnader för kontnärers rörelser mellan Sverige och Grekland i bägge riktningar. Ansökan kan lämnas av såväl enskilda konstnärer som av konstnärsgrupper och även arrangörer och representanter för olika evenemang. Anslagsbeslut meddelas sökanden inom två veckor.

TelepART-anslaget kan täcka kostnader för konstutövares resor och logi och även fraktkostnader upp till ett belopp av tusen euro. Anslaget kan emellertid inte täcka mer än 50 % av projektets totala budget. Betalning sker mot kvitton efter projektets avslutande. TelepART-anslag kan inte täcka enbart resekostnader. Förutsättningen för ett sådant anslag genom Finlands Athen-institut är att den enskilda konstnären eller konstnärsgruppen inte enbart framträder i Finland utan också i Grekland.

Bidragsbeslut tas av Finlands Athen-institut i samarbete med sakkunniga från Music Finland, Dance Info Finland, TINFO och Circusinfo Finland. Till bedömningskriterier hör konstnärliga meriter, bidragets betydelse för mottagarens konstnärliga verksamhet, den totala projektbudgeten, och projektets betydelse för kvaliteten och kvantiteten i det kulturella utbytet mellan Finland och Grekland.TelepART FÖR FORSKARE

TelepART-vetenskapsanslaget kan sökas av forskare som är i början eller mittfasen av sin karriär. Finlands Athen-institut vill särskilt understödja yngre forskares möjligheter att presentera sina forkningsrön internationellt. Bidrag för upp till tusen euro för att täcka kostnader för logi och resor mellan Finland och Grekland kan sökas fortlöpande utan några specifika  ansökningsdatum.

TelepART-vetenskapsanslaget kan sökas av forskare som är i början eller mittfasen av sin karriär. Finlands Athen-institut vill särskilt understödja yngre forskares möjligheter att presentera sina forkningsrön internationellt. Bidrag för upp till tusen euro för att täcka kostnader för logi och resor mellan Finland och Grekland kan sökas fortlöpande utan några specifika  ansökningsdatum.

Anslag kan sökas av forskare som är verksamma vid finländska universitet eller forkningsinstitut av alla slag. Sökanden bör kunna påvisa en aktiv roll till exempel som talare vid ett akademiskt evenemang som anordnas i Grekland, och dit den sökandens anförande eller presentation redan har accepterats. Vidare bör det akademiska evenemanget. som kan vara ett seminarium eller en konferens, ha deltagare från minst två olika länder. Sökanden ska kunna påvisa sitt projekts höga vetenskapliga nivå liksom dess potentiella inverkan på kvaliteten och kvantiteten i det akademiska utbytet mellan Finland och Grekland. Bidragsbelut fattas av Finlands Athen-institut. Bidragsbelut meddelas sökanden inom två veckor från inlämnandet av ansökan.ANSÖKAN

TelepART anslag kan sökas fortlöpande genom hela året. Bidragsbeslut fattas inom två veckor från ansökans inlämnande.

Mer information om TelepART-rörlighetsanslag finns i https://www.applytelepart.com,

och frågor kan också besvaras i telepart@finninstitute.gr.gr och lampinen@finninstitute.gr samt i telefon +30 697 889 5302.

Ansökan kan göras online i https://telepart.gruppo.fi/online-applications/index.php/891853.

Villkor för rörlighetsanslaget framkommer från bifogad PDF-fil.

Det rekommenderas att evenemang som anordnas inom ramen för TelepART ges publicitet i sociala media med hashtag #telepart.