NORDISKA BIBLIOTEKET I ATEN REKRYTERAR!

Det Nordiska Biblioteket i Athen söker senior bibliotekarie/akademisk bibliotekarie

Job vacancy for a Senior Academic Librarian/Academic Librarian at the Nordic Library at Athens

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket drivs av de fyra nordiska instituten i Athen och i dess samlingar ingår litteratur framförallt inom ämnen klassisk arkeologi, historia och filologi. Samlingarna består av över 40 000 verk. Biblioteket ligger i området Makrygianni, centralt i Athen, i närheten av de nordiska instituten. Biblioteket administreras av en styrelse bestående av institutens direktörer. Biblioteket drivs av två anställda, varav en är bibliotekarie och den andre informationsspecialist. Biblioteket används först och främst av forskare och studerande från Norden, Grekland och andra länder. Det finns 33 studieplatser på biblioteket.

Det Nordiska Biblioteket i Athen söker nu en senior bibliotekarie/akademisk bibliotekarie på heltid. Villkor enligt grekiska lagar och regler för arbetslivet.

Vi förutsätter att ansökande har en fullbordad magister- eller doktorsexamen inom humaniora, där sökare med doktorsexamen anställs som huvudbibliotekarie. Vidare krävs goda kunskaper i engelska samt i minst ett skandinaviskt språk. Kunskaper i modern grekiska ses som en fördel. Erfarenhet av arbete på bibliotek eller utbildning inom bibli-oteks- eller informationsvetenskap ses även som en fördel. Den som tillsätts bör vara serviceinriktad, samarbetsvillig och socialt kompetent. Tjänsten kräver mångsidighet och flexibilitet, då bibliotekets dagliga drift innefattar många olika uppgifter. Den anställda ska rapportera till ledaren för bibliotekets styrelse, som är direktör vid ett av de nordiska instituten.

Arbetsuppgifterna innefattar men är inte begränsade till:

 • Planering, koordinering och utveckling av bibliotekets verksamhet i samarbete med huvudbibliotekarien och styrelsen.
 • Samlingsutveckling med ansvar för anskaffning och underhåll av bibliotekets samlingar
 • Katalogisering och klassificering baserat på klassifikationskod och ämnesord
 • Referenstjänst, systematiska sökningar och assistans till akademisk personal vid instituten
 • Uppdatering och utveckling av bibliotekets informationskanaler
 • Genomförande av forsknings- och utvecklingsarbete med anknytning till bibliotekets utveckling och ämnesområden
 • Deltagande i bibliotekets dagliga verksamhet

Kraven är:

 • Fullbordad magister- eller doktorsexamen inom humaniora (gärna inom klassiska ämnen)
 • Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska samt minst ett skandinaviskt språk
 • Kunskap om och intresse av informationshantering

Meriterande är:

 • Yrkeserfarenhet från bibliotek eller utbildning inom biblioteks- eller informationsvetenskap
 • Goda kommunikationsförmågor och samarbetsvillighet
 • Kunskaper i modern grekiska
 • Goda administrativa färdigheter
 • Förmåga till problemlösning

Till tjänsten hör även forsknings- och utvecklingsuppgifter knutna till bibliotekets utveckling och fackområde på 20 % inom arbetstiden. Forskning utöver 20 % av arbetstiden kan i kortare perioder vara aktuellt med godkännande.

Alla intresserade, oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet, uppmuntras att söka.

Tjänsten börjar den 1 januari 2025, eller så snart som möjligt därefter. Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2024. In-tervjuer är planerade att äga rum i september.

Mer information om Nordiska biblioteket i Athen finns på bibliotekets hemsida www.norlib.gr. Frågor om arbetsupp-gifter kan ställas till biblioteket via e-post: library@norlib.gr.

Frågor om löne- och arbetsvillkor kan ställas till Petra Pakkanen, direktör för Finlands Athen-Institut, director@finninstitute.gr.

Ansökan med bilagor (CV, examensbevis, referenser från två till tre personer med deras kontaktinformation) skickas elektroniskt i pdf-format till: library@norlib.gr