Hallitus | Säännöt | Toimintakertomukset | Hallitushistoria | TukijatSuomen Ateenan-instituutin toimintaa ylläpitää ja tukee yksityinen säätiö. Instituutin ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka 12-henkiseen jäsenistöön kuuluu tutkijoiden lisäksi yritysjohtajia sekä kulttuurielämän ja hallinnon edustajia. Säätiön asiamies toimii myös hallituksen sihteerinä.HALLITUS

Renja Suominen-Kokkonen (puheenjohtaja)

Antti Arjava (varapuheenjohtaja)

Ismo Dunderberg

Pirjo Hamari

Paula Havaste

Jorma Kaimio

Matti Niemi

Markus Sovala

Arja Suominen

Marja Vierros

Thomas Wilhelmsson

Säätiön asiamiehenä toimii Tiina Purola

Yhteystiedot

Suomen Ateenan-instituutin säätiö
Asiamies Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
puh: +358 50 434 5523
tilinro: FI48 2001 3800 0070 48 (Nordea)
saatio@finninstitute.gr / saatioateena@gmail.comSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §
Säätiön nimi on Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen för Finlands Athen-institut sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä Kreikkaan liittyvää tutkimusta sekä taiteita. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla ja ylläpitämällä Suomen Ateenan-instituuttia näin edistäen Kreikassa suoritettavaa tieteellistä ja taiteellista työtä.

3 §
Säätiön omaisuutena on sadankahdenkymmenentuhannen (120 000) markan peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutettiin, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen on vastaanottanut ja vastedes vastaanottaa. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön rahavarat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

4 §
Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu kaksitoista kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallitus valitsee uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen yhteensä enintään 12 vuotta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallitus voi valita säätiölle asiamiehen, muita tarvittavia toimihenkilöitä tai toimitusjohtajan sekä tämän sijaisen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Läsnäolevien joukossa on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Jos äänet menevät tasan, vaalit ratkaistaan arvalla. Jos äänet menevät tasan muissa asioissa kuin vaaleissa, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

5 §
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä, tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö.

6 §
Säätiön hallitus valitsee instituutin johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat.

7 §
Asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi asettaa valvontansa alaisena toimivia valiokuntia.

8 §
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

9 §
Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.

10 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus ja valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies. Säätiön tilintarkastajaksi valitaan vuosittain yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka molemmat ovat KHT.

11 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava ennen maaliskuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on sitten kahden viikon kuluessa jätettävä hallitukselle kirjallinen lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Vuosiselvitys on tehtävä patentti- ja rekisterihallitukselle sen määräämällä tavalla. 

12 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään 30 päivää. Tullakseen hyväksytyiksi on ehdotuksen saatava kummassakin kokouksessa ainakin 3/4 annetuista äänistä.

Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §
Siinä tapauksessa, että säätiö lakkautetaan, on sen omaisuus luovutettava hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.TOIMINTAKERTOMUKSET

Toimintakertomus 2023

Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2021HALLITUSHISTORIA

Puheenjohtajat
1983 – 1995Nils Oker-Blom
1995 – 2003Lauri Saxén
2003 – 2012Ilkka Niiniluoto
2013 – 2018Mika Kajava
2018 –Renja Suominen-Kokkonen
Varapuheen-johtajat
1983 – 1995Maarit Kaimio
1995 – 2000Gustaf Serlachius
2000 – 2008Jaakko Frösén
2008 – 2009Eva-Christina Mäkeläinen
2009 – 2012Mika Kajava
2013 – 2017Erkki Huittinen
2018 – 2021Jorma Kaimio
2021 – Antti Arjava
Asiamiehet ja sihteerit
1.6.1983 – 10.9.1984Paavo Hohti
Kesä 1984Robert Luther
10.9.1984 – 15.2.1985Ilari Nummi
10.9.1984 – 10.2.1987Christoffer Ericsson
16.2.1985 – 31.12.1996Antti Arjava
1.1.1997 – 31.12.2004Harri Markkula
1.1.2005 – 28.2.2021Manna Satama
1.2.2018 – 31.12.2019Tiina Purola (viransijaisena)
1.3.2021 – Tiina Purola

Hallituksen jäsenet
1983 – 1986Eva-Christina Mäkeläinen
1983 – 1987Jaakko Numminen
1983 – 1988Christoffer Ericsson
1983 – 1994Kerkko Keinonen
1983 – 1995Maarit Kaimio
1983 – 1995Henrik Lilius
1983 – 1996Yrjö Blomstedt
1983 – 1996Göran Schildt
1983 – 1996Patricia Seppälä
1986 – 1992Nils Oker-Blom
1987 – 1997Hilkka Hämäläinen
1988 – 2000Heikki Toikka
1989 – 1995Paavo Castrén
1989 – 2000Pekka Herlin
1989 – 2000Gustaf Serlachius
1992 – 2004Päiviö Tommila
1994 – 2004Lauri Saxén
1994 – 2006Heidi Kuusi
1994 – 2008Jaakko Frösén
1994 – 2008Pirkko Koski
1995 – 2001Raija Sollamo
1995 – 2004Paavo Hohti
1996 – 1999Veli Sundbäck
1996 – 2008Ilkka Oramo
1999 – 2004Erik Forsman
2000 – 2006Hanna Nurminen
2000 – 2009Eva-Christina Mäkeläinen
2000 – 2011Juhani Saarela
2001 – 2012Ilkka Niiniluoto
2004 – 2016Gustav Björkstrand
2005 – 2014Rafaela Seppälä
2005 – 2016Tuva Korsström
2005 – 2016Fredrik Sunde
2006 – 2012Ilkka Herlin
2006 – 2017Tom Christides
2007 – 2018Mika Kajava
2008 – 2019Marcus Castrén
2008 – 2019Leena Pietilä-Castrén
2009 – 2017Erkki Huittinen
2012 – 2024Sixten Korkman
2012 – 2024Matti Kunnas
2013 – Renja Suominen-Kokkonen
2015 – Jorma Kaimio
2016 – Thomas Wilhelmsson
2017 – Paula Havaste
2017 – Arja Suominen
2018 – Jari Niemelä
2018 – Marja Vierros
2019 – Antti Arjava
2020 – Ismo Dundenberg
2020 – Pirjo Hamari
2024 – Matti Niemi
2024 – Markus SovalaSUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TUKIJAT

TUKIJAT 2023

Krister Ahlström, Harry Ahlströms minnesfond

Arthur Aminoff

Martin Aminoff

Georg Borgström

Harryet Donner

Fredrik Fazer

Carola Grönhagen-Riska

Robert Gylling

Hannele Helkama-Rågård

Karl-Johan Hertell, Bang&Bonsomer

Julia Hertell, Bang&Bonsomer

Magnus von Knorring

Robert Liljeström, Cognilex

Ann von Rettig

Riddarhuset, von Frenckells fond

Instituutin tukijat ja lahjoittajat 1983 –